Oferta

ZABEZPIECZENIE TRANSAKCJI HANDLOWYCH I WINDYKACJA

Proponujemy optymalne z punktu widzenia konkretnej umowy instrumenty zabezpieczenia ryzyk mogących wyniknąć z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy: zastrzeżenie własności przedmiotu sprzedaży do czasu zapłaty ceny, upoważnienie do wykonania zastępczego na koszt dłużnika, kary umowne, zabezpieczenia finansowe (weksle, gwarancje bankowe, poręczenia, zastaw na ruchomościach lub wierzytelnościach). W celu minimalizacji negatywnych skutków niewykonania lub nienależytego wykonania umowy odpowiednio konstruujemy przesłanki pozwalające na przedterminowe rozwiązanie umowy i regulujemy skutki rozwiązania w taki sposób, aby ograniczyć szkodę klienta.
Opracowujemy plan i nadzorujemy wdrożenie w przedsiębiorstwach naszych Klientów procedur ograniczających ryzyko udzielania kredytu kupieckiego. Nasza oferta obejmuje zagadnienia:

  • weryfikacji kontrahenta przed zawarciem umowy
  • zadbania o prawidłową treść i formę umowy
  • zabezpieczenia wykonania umowy
  • zabezpieczenia wierzytelności na wypadek ogłoszenia upadłości kontrahenta
  • właściwego udokumentowania etapu realizacji umowy oraz wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy
  • zabezpieczenia się przed przedawnieniem roszczeń pieniężnych
  • windykacji należności przed sądem
  • outsourcingu w windykacji