Oferta

STAŁA WSPÓŁPRACA

Przedsiębiorcom oferujemy stałą obsługę prawną, w ramach której zapewniamy naszym Klientom:

  • udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa w Kancelarii lub siedzibie Klienta
  • dokonywanie analiz prawnych w zakresie obowiązującego prawa (łącznie z wcześniejszym sygnalizowaniem istotnych zmian w systemie prawnym)
  • opiniowanie projektów umów pod względem ich przydatności dla potrzeb gospodarczych Klienta oraz zabezpieczenia jego interesów
  • prowadzenie postępowań sądowych i windykacyjnych w pełnym zakresie, w tym występowanie z wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności tytułom egzekucyjnym, występowanie z wnioskami egzekucyjnym do komorników, wskazywanie innych środków prawnych pozwalających zwiększyć skuteczność egzekucji (na przykład występowanie z wnioskiem o wyjawienie majątku, wystąpienie z pozwem przeciwko dłużnikom zbywających majątek itp.)

W ramach tej usługi klient otrzymuje usługę stałego kontaktu (spotkania z prawnikami w Kancelarii, telefonicznie, faks, e-mail) oraz stosownie do zgłoszonych potrzeb wizyty prawnika z naszej Kancelarii w siedzibie Klienta. W ramach tego pakietu klient otrzymuje również usługę zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracyjnymi oraz działania o charakterze windykacyjnym. W przypadku świadczenia pomocy prawnej na podstawie zlecenia stałej obsługi prawnej wynagrodzenie ustalane jest według jednej z poniższych możliwości:

  • ryczałt bez limitu godzin - w wysokości stałej kwoty pieniężnej płatnej miesięcznie
  • ryczałt z limitem godzin - kwota stałego ryczałtu obejmuje ustaloną w umowie z klientem liczbę godzin pracy adwokata w miesiącu, natomiast w przypadku przekroczenia limitu tych godzin w danym miesiącu do kwoty wynagrodzenia określonego ryczałtowo doliczana jest wartość za czas wykonywanych usług według ustalonej stawki godzinowej
  • stawka godzinowa - wynagrodzenie płatne miesięcznie w wysokości obliczonej według faktycznej ilości godzin świadczonej obsługi prawnej na rzecz klienta

Wysokość wynagrodzenia za zastępstwo procesowe ustalana jest indywidualnie w każdej konkretnej sprawie przy uwzględnieniu stawek wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.