Aktualności

Przerejestrowanie spółki z RHB

07-08-2015

Kolejna nowelizacja ustawy  z dnia 20 sierpnia 1997 r. przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r. wskazała, że termin na ostateczne rozwiązanie kwestii przerejestrowania spółek z RHB do KRS  mija już 31 grudnia 2015 r.oraz częściowo rozwiała wątpliwości związane z procedurą likwidacyjną „martwych” spółek.

Zgodnie art. 9 ust. 2a wskazanej ustawy podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do KRS, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie tej ustawy i które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. Obecnie nadal bowiem istnieją spółki, które figurują w RHB, mimo że nie prowadzą aktywnej działalności, pomimo posiadania znacznego kapitału. Zgodnie z wprowadzoną regulacją majątek ten po dniu 31 grudnia 2015 r. przejdzie na Skarb Państwa z mocy prawa, który jednocześnie przejmie odpowiedzialność względem wierzycieli zlikwidowanej spółki w okresie roku od jej likwidacji. Wskazany sposób zakończenia bytu prawnego podmiotu nieprzerejestrowanego z RHB, będzie niekorzystny dla wspólników spółki, zostaną oni bowiem pozbawieni prawa do udziału w majątku likwidacyjnym nieprzerejestrowanej spółki.

W sprawach przerejestrowania spółek z RHB do KRS zapraszamy do kontaktu drogą mailową (biuro@kancelaria-kb.pl) lub telefonicznie pod nr: 502 074 952.